nárok na dovolenku po materskej rodičovskej emamamamu

Nárok na dovolenku po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky do práce

Máš nárok na dovolenku ako zamestnankyňa, ak sa vrátiš opäť do pôvodnej práce? Vieš, koľko dní dovolenky budeš mať? Ak nie, pozri do textu nižšie. Spísala som v ňom všetky pre teba užitočné informácie.

Návrat do práce po materskej (MD) a návrat po rodičovskej dovolenke (RD) predstavujú 2 rôzne situácie z hľadiska nároku na dovolenku. Poďme si to preto vysvetliť bližšie ako to je podľa Zákonníka práce.

Nástup po materskej alebo po/počas rodičovskej?

V prvom rade treba vedieť, kedy nastúpiť do práce po MD a RD:

  1. Ak sa rozhodneš nastúpiť do práce po materskej dovolenke (ktorá trvá min. 34 týždňov), vieš presne dátum, kedy ti dovolenka končí.
  2. Ak však chceš napr. vyčerpať celú rodičovskú dovolenku, zákon všeobecne vraví, že prvý pracovný deň nasledujúci po tretích narodeninách tvojho (prvého/posledného) dieťaťa si povinná opätovne nastúpiť do práce (ust. § 166 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce).  Samozrejme, môžeš nastúpiť aj pred jej uplynutím.

Ak už teda vieš, kedy sa presne do práce vrátiš, ako to teda bude s tvojím nárokom na dovolenku počas oboch období?

Návrat po materskej dovolenke.

Zákonník práce hovorí vo všeobecnosti o nároku akéhokoľvek zamestnanca na dovolenku takto:

,,Ak zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka.“

Teda ak si v praxi napr. odpracovala aspoň 3 mesiace (ak má každý 20 pracovných dní= 60 dní), vznikne ti nárok na dovolenku za kalendárny rok. Dovolenka za kalendárny rok predstavuje min. 4 týždne do veku 33 rokov a min. 5 týždňov pre 33 ročných a starších zamestnancov. Minimálne 8 alebo 9 týždňov dovolenky majú pedagogickí pracovníci. Samozrejme, ak ti kolektívna zmluva v tvojej práci nepriznáva vyšší nárok na dovolenku.

Ale čo ak si neodporacovala aspoň 60 dní?

Aj na túto situáciu myslí Zákonník práce, a preto ak si odpracovala menej ako 60 dní: ,,…patrí ti dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku“ (Ust. § 105 Zákonníka práce).

Premietnime si to teraz do reálej praxe:

Maminka, ktorá pracovala v roku 2018 napr. do 31.5.2018 (= odpracovala aspoň 30 dní). Za obdobie od 1.1.2018 – 31.5.2018 má teda nárok na dovolenku. Od 1.6.2018 nastúpila na materskú dovolenku, ktorá trvala až do nasledujáceho roka 2019. Má teda nárok na dovolenku aj za obdobie čerpania MD? Áno! Zákonník práce považuje obdobie čerpania materskej dovolenky za obdobie nároku na dovolenku ( § 144a ods. 1 písm. a/ Zákonníka práce). Preto musí sčítať pracovné dni za obdobie v práci pred nástupom na MD (od 1.1.2018 – 31.5.2018) a pracovné dni za obdobie MD do konca kalendárneho r. 2018.  Keďže  výsledný počet pracovných dní bol vyšší ako 60 dní, má nárok na dovolenku v trvaní 4,  5  alebo 8 týždňov (pokiaľ Kolektívna zmluva v práci nestanovuje vyšší nárok).

Ale, čo ak sa rozhodne vrátiť sa do práce počas/po RD?

Návrat po rodičovskej dovolenke.

Ako je to s nárokom na dovolenku za obdobie rodičovskej dovolenky? Zákonník práce toto obdobie za výkon práce nepovažuje (viď. § 144a ods. 3 písm. b/ Zákonníka práce). V praxi teda nevzniká nárok na čerpanie dovolenky počas obdobia RD.  Žiaľ… Pozor si však daj na situáciu popísanú nižšie.

Zamestnávateľ ti môže dovolenku aj krátiť

Nárok na dovolenku a čerpanie RD v 1 kalendárnom roku

Treba si však dať pozor ak:

  • si v rovnakom kalendárnom roku (napr. r. 2018), v ktorom si pred pôrodom aktívne pracovala, išla na MD a do konca toho roka si ešte stihla nastúpiť aj na RD. V tomto prípade ti môže zamestnávateľ za obdobie RD (vtedy ide o neodpracované dni), krátiť nárok na dovolenku za daný rok ,,xy“ o 1 dvanástinu. Napr. ak ti vznikol nárok na 8-týždňovú dovolenku, môže ti ju krátiť o 3 dni. Môže a nemusí, ide o to, ako sa rozhodne. Pre teba je to záväzné:

,,Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky,“ (podľa § 166 ods. 2. a § 109 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce).

A čo ak si čerpala počas celého roka iba rodičovskú dovolenku?

Ale ak si čerpala IBA rodičovskú dovolenku počas celého kalendárneho roka, tak sa to berie, že v tomto kalendárnom roku si neodpracovala ani jeden deň. Teda v tomto kalendárnom roku ti nevznikne nárok na žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok, ani na dovolenku za odpracované dni). Zamestnávateľ ti teda nemá čo krátiť.

PS: Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku kvôli čerpaniu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom nárok na dovolenku vznikol, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Pomohol ti článok? Ďalšie užitočné hľadaj TU.


Zdroj: Národný inšpektorát práce; Zákonník práce SR

Foto: Pixabay

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.