Nežiadúce účinky očkovaní detí do 12. mesiaca života

Očkovať alebo neočkovať? To bude zrejme stále aktuálna otázka. Očkovanie má tak svoje výhody ako aj nevýhody, najmä v podobe nežiadúcich vedľajších účinkov. Spísala som ti zoznam nežiadúcich účinkov očkovacích vakcín, ktorými sa (povinne) očkuje na Slovensku do 12. mesiaca veku dieťatka. Informácie pochádzajú z príbalových letákov týchto vakcín. Teda ide o doteraz zaevidované nežiadúce účinky po očkovaní publikované výrobcom vakcíny.

Základné očkovania detí do 12. mesiaca na Slovensku

Tvoje bábätko čakajú do 12. mesiaca života 2 druhy povinného očkovania.  Zaočkované bude proti chorobám ako:

 • V 1. druhu očkovania:
  • Ide o očkovanie proti chorobám – záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína); Vírusová hepatitída B; Invazívne hemofilové nákazy; Detská obrna (DTaP-VHB-HIB-IPV)
  • Očkuje sa tromi dávkami, a to v 3., 5., a 11. mesiaci veku dieťatka.
  • Očkuje sa tzv. Hexavakcínou (hexavalentná = šesť zložková vakcína) s názvom INFANRIX HEXA. 
 • V 2. druhu očkovania:
  • Očkuje sa proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.
  • Očkuje sa tromi dávkami, a to v 3., 5., a 11. mesiaci veku dieťatka.
  • Vakcíny sú dve rôzne – môže ísť buď o Prevenar alebo o Synflorix.

Keďže je riziko, že môže mať dieťatko po očkovaní komplikácie, pozorne si prečítaj zoznam zaznamenaných zdravotných problémov. Moja Ema mala mierny opuch v mieste vpichu a teplotu. Dokonca sa mi v noci budila s nevysvetliteľným hlasným plačom ešte pár dní po očkovaní (zuby to neboli, prvé jej vyšli až okolo 12 mesiaca). Dokonca som čítala, že nežiadúce účinky sa môžu objaviť aj pol roka po očkovaní! Neuveriteľné, že?

Vedľajšie účinky po očkovaní tzv. hexavakcínou

Po očkovaní vakcínou s názvom INFANRIX HEXA sa môžu vyskytnúť podľa zaznamenaných prípadov z minulosti tieto nežiadúce účinky:

Trieda orgánových systémov Frekvencia Nežiaduce udalosti
Poruchy krvi a lymfatického systému Zriedkavé Lymfadenopatia2
Poruchy imunitného systému Zriedkavé Anafylaktické reakcie2, anafylaktoidné
reakcie (vrátane urtikárie)2
Alergické reakcie (vrátane pruritu)2
Poruchy metabolizmu a výživy Veľmi časté Nechutenstvo
Psychické poruchy Veľmi časté Nezvyčajný plač, podráždenosť, nepokoj
Časté Nervozita
Poruchy nervového systému Menej časté Somnolencia
Zriedkavé Kolaps alebo šokový stav (hypotonicko- hyporeaktívna epizóda)2
Veľmi
zriedkavé
Kŕče (s horúčkou alebo bez nej)
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a
mediastína
Menej časté Kašeľ
Zriedkavé Apnoe2 [pozri časť 4.4 pre apnoe
u veľmi predčasne narodených detí
(do a vrátane 28. týždňa gravidity)]
Poruchy gastrointestinálneho traktu Časté Hnačka, vracanie
Poruchy kože a podkožného tkaniva Zriedkavé Vyrážka, angioedém2
Veľmi
zriedkavé
Dermatitída
Celkové poruchy a reakcie v mieste
podania
Veľmi časté Horúčka ≥ 38 °C, lokálny opuch v mieste
vpichu (≤ 50 mm), únava, bolesť, začervenanie
Časté Horúčka > 39,5 °C, reakcie v mieste
vpichu vrátene indurácie, lokálneho opuchu v mieste vpichu (> 50 mm)1
Menej časté Difúzny opuch očkovanej končatiny, niekedy postihujúci susedný kĺb1
Zriedkavé Opuch celej očkovanej končatiny1, 2,
reakcie s rozsiahlym opuchom2, zdurenina v mieste vpichu2, pľuzgieriky
v mieste vpichu2

1 U detí so základnou vakcináciou s očkovacími látkami obsahujúcimi acelulárnu pertusovú zložku je po aplikácii booster dávky pravdepodobnejší výskyt reakcií s opuchom v porovnaní s deťmi so základnou vakcináciou s celobunkovými očkovacími látkami. Tieto reakcie zmiznú počas
priemerne 4 dní.

Nežiaduce reakcie zo spontánnych hlásení:
 • Skúsenosti získané pri súčasnom podávaní:Analýza výskytu nežiaducich účinkov hlásených v období po uvedení lieku na trh poukazuje na potenciálne zvýšené riziko kŕčov (s horúčkou alebo bez nej) a HHE, keď sa porovnali skupiny, v ktorých sa hlásilo použitie očkovacej látky Infanrix hexa s Prevenarom 13, so skupinami, v ktorých sa hlásilo použitie samotnej očkovacej látky Infanrix hexa.V klinických štúdiách, v ktorých sa niektorým očkovaným podal Infanrix hexa súčasne s Prevenarom ako booster (štvrtá) dávka oboch očkovacích látok, bola horúčka ≥ 38 °C hlásená po 43,4 % dávok u detí, ktorým sa Prevenar a Infanrix hexa podali súčasne, v porovnaní s 30,5 % dávok u detí, ktorým sa hexavalentná očkovacia látka podala samostatne. Horúčka vyššia ako 39,5 °C sa pozorovala po 2,6 % dávok u detí, ktorým sa Infanrix hexa podal spolu s Prevenarom a po 1,5 % dávok u detí, ktorým sa Infanrix hexa podal bez Prevenaru (pozri časť 4.4). Výskyt horúčky po súčasnom podaní týchto dvoch očkovacích látok v rámci základnej imunizácie bol nižší ako výskyt horúčky pozorovaný po aplikácii booster dávky.• Skúsenosti s očkovacou látkou proti hepatitíde BV extrémne zriedkavých prípadoch bola hlásená paralýza, neuropatia, Guillainov-Barrého syndróm, encefalopatia, encefalitída a meningitída. Kauzálna súvislosť s očkovacou látkou sa nedokázala. Pri používaní očkovacích látok proti hepatitíde B bola hlásená trombocytopénia.

Vedľajšie účinky po očkovaní proti pneumokokom

Proti pneumokokom môže byť tvoje bábätko očkované buď vakcínou Prevenar 13 alebo vakcínou Synflorix.

Nežiadúce účinky vakcíny Prevenar 13

Podľa príbalového letáka vakcíny Prevenar 13 sa u dojčiat a detí (vo veku 6 týždňov až 5 rokov) môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

Najčastejšie vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť vo viac ako 1 prípade z 10 podaní vakcíny) sú:

· znížená chuť do jedla
· horúčka; podráždenosť; bolesť, zvýšená citlivosť, začervenanie, opuch alebo stvrdnutie v mieste očkovania; ospalosť; nepokojný spánok
· začervenanie, stvrdnutie, opuch v mieste očkovania v rozsahu 2,5 – 7,0 cm (po podaní posilňovacej dávky a u starších detí [vo veku 2 až 5 rokov])

Časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť v menej ako 1 prípade z 10 podaní vakcíny) sú:

· vracanie; hnačka
· horúčka vyššia ako 39 °C, bolestivosť v mieste vpichu brániaca pohybu, začervenanie, stvrdnutie, opuch v mieste očkovania v rozsahu 2,5 – 7,0 cm (po úvodných injekciách)
· vyrážky

Menej časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť v menej ako 1 prípade zo 100 podaní vakcíny) sú:

· záchvaty (kŕče), vrátane febrilných kŕčov (zapríčinených vysokou teplotou)
· žihľavka (alebo vyrážky podobné žihľavke)
· začervenanie, opuch alebo stvrdnutie v mieste vpichu väčšie ako 7 cm; plač

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť v menej ako 1 prípade z 1 000 podaní vakcíny) sú:

· kolaps alebo šoku podobný stav (hypotonicko-hyporesponzívna epizóda)
· alergická (hypersenzitívna) reakcia vrátane opuchu tváre a/alebo pier, sťaženého dýchania

Deti a dospievajúci s infekciou HIV, kosáčikovitou anémiou alebo transplantáciou krvotvorných buniek mali podobné vedľajšie účinky, ale bolesti hlavy, vracanie, hnačky, horúčky, únava, bolesti kĺbov a svalov sa vyskytovali veľmi často.

Nasledujúce vedľajšie účinky v spojitosti s Prevenarom 13 u dojčiat a detí vo veku do 5 rokov boli zistené zo skúseností po uvedení lieku na trh:

· závažná alergická reakcia vrátane šoku (kardiovaskulárny kolaps); angioedém (opuch pier, tváre alebo hrdla)
· žihľavka (urtikária), začervenanie a podráždenie (dermatitída) a svrbenie (pruritus) v mieste vpichu; začervenanie
· zväčšené lymfatické uzliny (lymfadenopatia) v blízkosti miesta vpichu, napr. v podpazuší alebo v slabine
· svrbiace červené škvrny (multiformný erytém)

U predčasne narodených detí (v 28. týždni tehotenstva alebo predtým) sa môžu počas 2-3 dní po očkovaní objaviť dlhšie pauzy medzi dychmi ako je bežné.

Nežiadúce účinky vakcíny Synflorix

Po očkovaní vakcínou s názvom Synflorix sa môžu objaviť tieto zdravotné problémy:

Veľmi časté (tieto sa môžu vyskytnúť pri viac než 1 z 10 dávok očkovacej látky)

 • bolesť, začervenanie a opuch v mieste podania injekcie
 • vysoká teplota rovná 38 °C alebo vyššia (horúčka)
 • ospalosť
 • podráždenosť
 • nechutenstvo.

Časté (tieto sa môžu vyskytnúť až pri 1 z 10 dávok očkovacej látky)

 • tvrdá zdurenina v mieste podania injekcie.

Menej časté (tieto sa môžu vyskytnúť až pri 1 zo 100 dávok očkovacej látky)

 • svrbenie, krvná zrazenina, krvácanie alebo hrčka v mieste podania injekcie
 • napínanie na vracanie, hnačka alebo vracanie (dávenie)
 • nezvyčajný plač
 • prechodné zastavenie dýchania (apnoe), ak sa dieťa narodilo predčasne (do a vrátane 28. týždňa tehotenstva)
 • bolesť hlavy
 • kožná vyrážka
 • difúzny (rozptýlený) opuch očkovanej končatiny, niekedy postihujúci priľahlý kĺb
 • žihľavka.

Zriedkavé (tieto sa môžu vyskytnúť až pri 1 z 1 000 dávok očkovacej látky)

 • kŕče bez teploty alebo spôsobené vysokou teplotou (horúčkou)
 • alergické reakcie, akými sú kožné alergické prejavy
 • kolaps (náhla svalová ochabnutosť), periódy bezvedomia alebo nedostatku vedomia a bledosť alebo modrasté sfarbenie pokožky.

Veľmi zriedkavé (tieto sa môžu vyskytnúť až pri 1 z 10 000 dávok očkovacej látky)

 • Závažné alergické reakcie, ktoré je možné rozpoznať podľa:
 • vyvýšenej a svrbivej vyrážky (žihľavka)
 • opuchu, ktorý niekedy postihuje tvár alebo ústa (angioedém), čo spôsobuje ťažkosti s dýchaním
 • kolaps.

Tieto reakcie sa zvyčajne objavia predtým, ako opustíte ordináciu lekára. Ak sa však u vášho dieťaťa vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, musíte urýchlene vyhľadať lekára.

 • Kawasakiho choroba (hlavné príznaky tohto ochorenia sú napríklad: horúčka, kožná vyrážka, opuchnuté lymfatické uzliny, zápal a vyrážky postihujúce sliznicu úst a hrdla).

Posilňovacie dávky Synflorixu môžu zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov. U detí vo veku > 12 mesiacov sa riziko vzniku bolesti v mieste vpichu môže zvyšovať so zvyšujúcim sa vekom.
V priebehu 2-3 dní po očkovaní sa u veľmi predčasne narodených detí (narodené do a vrátane 28. týždňa tehotenstva) môžu vyskytovať dlhšie prestávky v dýchaní ako obvykle.

Pokračovanie článku s nežiadúcimi účinkami po očkovaní vo veku 15. mesiacov si prečítaj v tomto článku. Prípadne podobné príspevky na tému zdravie aj TU.

Zdroj: http://www.sprievodcaockovanim.sk/uploaded/files/brozura/SprievodcaOckovanim8.pdf; https://www.liekinfo.sk/liek-prevenar-13-injekcna-suspenzia-vo-viacdavkovom-obale-sus-inj-10×2-ml-(4×0,5-ml)-105023-pil; https://www.liekinfo.sk/liek-infanrix-hexa-plv-iul-10×0,5-ml-(10x-liek-10x-striek-20x-ihla)-13870-spc; https://www.liekinfo.sk/liek-synflorix-injekcna-suspenzia-v-naplnenej-injekcnej-striekacke-56848;

Foto: Pixabay

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.