Platnosť pasu detí pred vycestovaním: Aké sú lehoty? (prehľad destinácií)

Niektoré krajiny vyžadujú minimálnu platnosť pasov pred vycestovaním. Ako je tomu u detí? Aké lehoty platnosti v jednotlivých krajinách? Pozri prehľad najčastejších dovolenkových destinácií Slovákov a tranzitných krajín k nim.

Do zahraničia potrebuje každé bejby svoj pas. Aj to najmenšie (do 15 roku života). Ak ho už má, musíš si dať pozor na jeho platnosť. Určite vieš, že dieťatku mladšiemu ako 6 rokov sa nový pas vydáva s platnosťou na  2 roky.  Mladšiemu ako 16 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov. Ale čo ak už pas dieťa vydaný má a ty nevieš, či dieťa pustia cez hranice, ak platnosť jeho pasu vyprší pár dní, resp. pár mesiacov po dovolenke?

Väčšinou sa udáva, že tam, kde nepotrebuješ víza, by mal byť cestovný pas platný min. 6 mesiacov od dátumu vstupu do krajiny. Okrem toho sa v niektorých krajinách vyžaduje aj písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v konkrétnej forme a jazyku. Podpis na súhlase musí byť často overený aj notárom. Ale ako to je v praxi, v jednotlivých krajinách? Spísala som pre teba prehľadný zoznam najčastejších letných destinácií a tranzitných krajín Slovákov.

TIP: Nezabudni aj na Európsky preukaz zdravotného poistenia, a príp. turistické poistenie pre dieťa.

Platnosť pasov detí v prímorských destináciách

Chorvátsko

Musí mať  vlastný platný cestovný pas/doklad. Minimálna platnosť pasu nie je určená. Pri ceste neplnoletých detí so slovenským občianstvom v sprievode iných osôb ako rodičov alebo zákonného zástupcu nevyžadujú overené potvrdenie o súhlase alebo splnomocnenie rodičov.

Taliansko

Musí mať  vlastný platný cestovný pas/doklad. Platnosť musí byť do konca pobytu v Taliansku. Ak do Talianska necestujú v sprievode rodičov, alebo cestujú len s jedným rodičom, musia mať aj úradný dokument (úradne potvrdený) svojej domovskej krajiny, podpísaný rodičmi alebo opatrovníkmi, alebo druhým (necestujúcim) rodičom, v ktorom sa uvádza, že tento/títo dáva/jú súhlas spolucestujúcim na sprevádzanie svojho dieťaťa počas cesty a pobytu v Taliansku.

Bulharsko

Cestovný pas alebo občiansky preukaz, musí byť platný minimálne pri vstupe i výstupe z krajiny. Bulharské orgány nevyžadujú notársky osvedčený písomný súhlas rodičov v prípade sprevádzania inej osoby ako rodiča. Musí mať len vlastný platný cestovnéhý pas/doklad.

Grécko

Minimálna platnosť pasu nie je stanovená. Pasová kontrola občanov EÚ sa nevykonáva (autobus, auto, vlak). Avšak v prípade ak letíš, je na rozhodnutí leteckej spoločnosti, aký doklad si od cestujúcich v takomto prípade vyžiada. Preto si radšej zaobstaraj písomný súhlas rodičov/zákonných zástupcov k jeho ceste do Grécka, overený notárom. Akceptovaný je v anglickom jazyku. Potreuješ notárom overené splnomocnenie v prípade, ak cestuješ s dieťaťom alebo neplnoletým občanom, ktorého nie je sám rodič alebo zákonný zástupca. ​

Čierna Hora

Minimálna platnosť pasu 3 mesiace pri odchode z krajiny. Ak dieťa cestuje s inou osobou, vyžaduje sa notársky overené rozhodnutie súdu o rozvode a notársky overený súhlas zákonného zástupcu alebo opatrovníka dieťaťa, ktorého určil príslušný vnútroštátny orgán. V prípade, že má dieťa dvoch zákonných zástupcov, vyžaduje sa súhlas oboch. Ak dieťa cestuje s jedným z rodičov, je potrebné notársky overené splnomocnenie druhého rodiča.

Španielsko

Pri cestovaní musia mať deti platný doklad totožnosti. Nie je daná minimálna platnosť. Pri cestovaní detí v sprievode iba jedného z rodičov alebo v sprievode inej osoby ako rodiča si určite vezmi aj  splnomocnenie rodičov na sprevádzanie dieťaťa v anglickom jazyku (bez potreby notárskeho overenia podpisu rodičov).

Tunisko

Naše Ministerstvo zahraničných vecí pred cestou do Tuniska odporúča v predmetnej veci kontaktovať Veľvyslanectvo Tuniskej republiky vo Viedni a preveriť si, či nebyžadujú špeciálny súhlas.

Turecko

Minimálna platnosť pasu je 150 dní od vstupu do Turecka. Potvrdenie o súhlase zákonného zástupcu, resp. splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa do zahraničia pri vstupe do Turecka ani počas pobytu nevyžadujú. Musí mať len vlastný platný cestovnéhý pas/doklad.

Cyprus

Minimálna platnosť pasu je do konca pobytu v krajine. V sprievode len jedného z rodičov, môže imigračný úradník požadovať splnomocnenie druhého rodiča, prípadne obidvoch zákonných zástupcov ( v prípade sprievodu prostredníctvom tretej osoby).  To musí mať notársky overený podpis splnomocniteľa a musí byť napísaný aj v anglickom alebo gréckom jazyku. Pripoj k nemu aj  kópiu rodného listu dieťaťa, prípadne i sobášneho listu rodičov.

Francúzsko

Nevyžadujú predloženie súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, v prípade ak cestuje v sprievode inej osoby. Musí mať iba platný cestovný pas (krajina neuvádza potrebnú min. platnosť pasu).

Spojené kráľovstvo

Platný pas pri vstupe aj pri výstupe z krajiny je povinný. Určite maj so sebou doklady, ktoré príbuzenský vzťah k dieťaťu potvrdzujú. Najmä v prípadoch, ak má dieťa iné meno ako sprevádzajúci rodič, je vhodné hraničnej polícii na požiadanie predložiť dôkaz vo forme napr. rodného listu a/alebo sobášneho listu. Ak je dieťa sprevádzané treťou osobou (t.j. nie rodičom/zákonným zástupcom), odporúčame vybaviť si pred cestou splnomocnenie (s notársky overeným podpisom rodiča/zákonného zástupcu) na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou – tlačivo je možné nájsť na webstránke: https://www.mzv.sk/web/londyn/konzularne-informacie/cestovny-pas.

Ako je to s pasmi detí v okolitých a tranzitných krajinách?

ČR

Vstup detí možný s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Ten musí byť platný pri vstupe do krajiny aj pri výstupe z krajiny.

V prípade, že maloletý cestuje do ČR v sprievode inej osoby, ako je zákonný zástupca, súhlas zákonného zástupcu sa oficiálne nevyžaduje. Odporúča sa však, aby sprevádzajúce osoby (napr. starí rodičia) disponovali  pre prípad akýchkoľvek nepredvídaných udalostí písomným súhlasom zákonného zástupcu, pričom podpis zákonného zástupcu nemusí byť úradne overený. Musí mať platný cestovný pas.

Maďarsko

Pre vstup na územie Maďarska sa jednoznačne vyžaduje, aby každé dieťa malo platný identifikačný doklad (cestovný pas alebo občiansky preukaz), odporúča sa mať aj Európsky preukaz zdravotného poistenia, a turistické poistenie. Pas musí byť platný počas celého pobytu v Maďarsku. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia doba platnosti dokladu po opustení územia Maďarska.

Splnomocnenie pre tretiu osobu sa odporúča pre prípad nepredvídanej udalosti, vhodné je vyplnené tlačivo v anglickom jazyku, podpis rodiča nie je nutné úradne overiť. Jeho znenie tu:

docx Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku  (docx; 12.84 KB)

Rakúsko

Dieťa musí mať  vlastný platný cestovný pas/doklad. Nie je určená min. platnosť pred vycestovaním.

Odporúča sa mať pri sebe splnomocnenie podpísané zákonným zástupcom / zástupcami v nemeckom alebo anglickom jazyku overené notárom pri ceste bez zákonného zástupcu.

Slovinsko

Cestovný doklad je povinný a ak cestuje bez rodičov, zákonných zástupcov alebo opatrovníka, môže prekročiť hranicu a zdržiavať sa na území Slovinska v prípade, ak má podpísaný a notársky overený súhlas od rodiča, zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Súhlas musí obsahovať osobné údaje zákonného zástupcu a osobné údaje neplnoletej osoby. V prípade ciest v sprievode plnoletej osoby, okrem hore uvedených údajov sú potrebné aj osobné údaje tejto sprevádzajúcej osoby, účel a dĺžku pobytu, obdobie s platnosťou súhlasu alebo povolenia a podpis rodiča. Súhlas musí byť vypracovaný v slovenčine s anglickým alebo slovinským prekladom a musí byť úradne overený (štátnym notárom, alebo oprávneným úradom).

Švajčiarsko

Musí mať len vlastný platný cestovný pas/doklad a aj notársky overený písomný súhlas jedného alebo oboch rodičov (zákonného zástupcu) v nemeckom alebo v anglickom jazyku.

Nemecko

Musí mať platný cestovný doklad (cestovný pas do 15 rokov veku) a na vyzvanie sa týmto preukázať. Občan SR sa môže na území NSR zdržiavať do posledného dňa platnosti cestovného dokladu. Iné povinnosti nie sú uvedené.

 

Foto: Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Zdroj: mzv.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.